اکسیر پژوهش

راهکار جامع مدیریت

سایت اکسیر

اکسیر پژوهش

راهکار جامع مدیریت

اکسیر پژوهش

راهکار جامع مدیریت

ما کیستیم؟

هیات سیاستگزار اکسیر پژوهش متشکل از صاحبنظران حوزه ارتباطات و رسانه است. این گروه درصدد برآمده اند که ماحصل دانش آکادمیک و نیز سالها تجربه میدانی را از طریق برگزاری دوره های مهارتی و کاربردی در اختیار علاقمندان قرار دهند. اکسیر پژوهش در این زمینه از حضور دیگر صاحب نظران رسانه ای نیز بهره می گیرد.

welcome

گام اول

مهارت آموزی: با ثبت نام در دوره های آموزشی اکسیر صاحب مهارتی خاص می شوید. این مهارت افق های اجتماعی بهتری را فراروی شما قرار می دهد

گام دوم

کارآموزی: پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی، اکسیر شما را به عنوان کارآموز به محیط های کار واقعی معرفی می کند.

گام سوم

بازارکار: در پایان فرایند آموزشی، گواهینامه ای دریافت می کنید که در شرایط برابر شما را به عنوان یک واجد شرایط به بازار کار معرفی می کند.