ما کیستیم؟

هیات سیاستگزار اکسیر پژوهش متشکل از صاحبنظران حوزه ارتباطات و رسانه است. این گروه درصدد برآمده اند که ماحصل دانش آکادمیک و نیز سالها تجربه میدانی را از طریق برگزاری دوره های مهارتی و کاربردی در اختیار علاقمندان قرار دهند. اکسیر پژوهش در این زمینه از حضور دیگر صاحب نظران رسانه ای نیز بهره می گیرد.